Li, Mengting, Yang Wang, Hua Xu, Changlin Liu, Liang Shi, Qi Ye, Jun Wang, Sichan Li, Yan Mei, and Liuliu Gao. 2020. “Existing Drug Treatments Cannot Significantly Shorten the Clinical Cure Time of Children With COVID-19”. The Journal of Infection in Developing Countries 14 (09), 963-67. https://doi.org/10.3855/jidc.13491.