Deng, Fei, Qibin Lin, Xiaohong Xu, Changsong Li, Jianbo Xu, and Hanxiang Nie. 2023. “A Case Report of Healthcare-Associated Psittacosis”. The Journal of Infection in Developing Countries 17 (04):571-77. https://doi.org/10.3855/jidc.17241.