Liu, Xiangyan, Tian Shen, Zhuoyi Wang, Li Zhuang, Wei Zhang, Jun Yu, Jian Wu, and Shusen Zheng. 2014. “Hepatitis E Virus Infection Results in Acute Graft Failure After Liver Transplantation: A Case Report”. The Journal of Infection in Developing Countries 8 (02), 245-48. https://doi.org/10.3855/jidc.3638.