Yu, Tao, Xiaojie Jiang, Qiaohong Zhou, Junmei Wu, and Zhenbin Wu. 2014. “Antimicrobial Resistance, Class 1 Integrons, and Horizontal Transfer in Salmonella Isolated from Retail Food in Henan, China”. The Journal of Infection in Developing Countries 8 (06), 705-11. https://doi.org/10.3855/jidc.4190.