Wang, Yiying, Lugang Yu, Hui Zhou, Zhiwei Zhou, Huijuan Zhu, Yinghui Li, Zhi Zheng, Xinxin Li, and Chen Dong. 2016. “Serologic and Molecular Characteristics of Hepatitis B Virus Infection in Vaccinated Schizophrenia Patients in China”. The Journal of Infection in Developing Countries 10 (04), 427-31. https://doi.org/10.3855/jidc.7377.